Úvod        O firme        Kontakty        Pomáhame druhým        Poradňa        Stránky pre laikov         wobenzym.cz
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
1. NÁZOV LIEKU
Phlogenzym
Filmom obalené tablety
 
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU
 
2.1  Všeobecný opis
 
Vzhľad lieku:Bledožlté filmom obalené tablety, okrúhleho tvaru, bez označenia.
 
2.2  Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie
 
1 tableta obsahuje: Bromelaina 90 mg (odp. 450 F.I.P.-j.)
  Trypsinum 48 mg (odp. 24 µkat)
   Rutosidum trihydricum 100 mg
 
Pomocné látky: laktóza
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
 
3. LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalené tablety.
4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.Terapeutické indikácie
Potraumatické a pooperačné opuchy, zápaly v oblasti ústnej dutiny, horných a dolných dýchacích ciest, močových a pohlavných orgánov, tiež v kombinácii s antibiotikami, uveitídy, vredy predkolenia, tromboflebitídy, podporná liečba roztrúsenej sklerózy. Reumatické ochorenia – reumatizmus mäkkých tkanív (svalový reumatizmus, tenisový lakeť, zápaly šľachovej pošvy, bolesti v ramenách a pleciach), reumatoidná artritída, zápalová aktivácia degeneratívnych ochorení kĺbov a chrbtice.
 
4.2.Dávkovanie a spôsob podávania
 
Dávkovanie
Odporúčaná dávka pre dospelých je 3-krát 2 tbl. alebo 2-krát 3 tbl. denne. V zvláštnych prípadoch (ťažký priebeh ochorenia, akútny zápal, poúrazové a pooperačné stavy) sa môže dávka zvýšiť až
na 3-krát 4 tbl. alebo 4-krát 3 tbl. denne.
 
Deti a dospievajúci   Odporúčaná dávka pre deti od 6-tich rokov je 1 tbl. na 10 kg hmotnosti na deň. Túto dávku možno rozdeliť do dvoch až štyroch jednotlivých dávok.
 
Spôsob podania
Tablety sa musia užívať nalačno, najmenej 30 minút pred jedlom a minimálne 2 hodiny po jedle. Tablety sa užívajú nerozhryzené a zapíjajú sa väčším množstvom tekutiny (najmenej ¼ l). Liek treba užívať až do vymiznutia príznakov ochorenia.
 
4.3.Kontraindikácie
Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
Ťažké vrodené alebo získané poruchy zrážanlivosti krvi (napr. pri hemofílii, ťažkých poškodeniach pečene, u dialyzovaných pacientov). Deti do 6 rokov.
 
4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
Ak sa liek užíva pred operáciou, jeho fibrinolytický účinok môže byť kontraindikáciou.  Príležitostne môže pri chronických ochoreniach po začiatku liečby Phlogenzymom nastať zhoršenie príznakov. V tomto prípade  nemusí byť liek vysadený, ale možno zvážiť prechodné zníženie doterajšieho dávkovania.
Sacharidy obsiahnuté v 1 tablete zodpovedajú 4,65 kcal = 19,5 kJ.
Liek obsahuje laktózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, deficenciou laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.
 
4.5. Liekové a iné interakcie
Nežiaduce interakcie Phlogenzymu s inými súčasne podávanými liekmi nie sú známe. Pri súčasnom podávaní  Phlogenzymu a antibiotík sa zvyšuje koncentrácia antibiotík v sére a tkanive.
 
4.6.  Fertilita, gravidita a  laktácia
Počas gravidity a laktácie treba užívanie Phlogenzymu osobitne zvážiť.
 
4.7. Ovplyvnenie schopností viesť vozidlá a obsluhovať stroje   
 
Užívanie Phlogenzymu neovplyvňuje pozornosť a schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.
 
4.8. Nežiaduce účinky
Phlogenzym je obvykle dobre znášaný, ani pri dlhodobom užívaní vysokých dávok neboli  pozorované nežiaduce účinky.  Pôsobením enzýmov môžu nastať neškodné zmeny farby, pachu a konzistencie stolice.  Počas užívania vyšších jednorázových dávok sa môžu objaviť  pocity plnosti, nafukovania a výnimočne pocit nevoľnosti. Tomu sa dá zabrániť rozdelením dávky na viacero dávok v priebehu dňa. Ak tieto príznaky aj po znížení dávky pretrvávajú, poraďte sa s lekárom. Zriedka pozorované alergické reakcie (kožná vyrážka) odoznejú po vysadení lieku. Pri ich prípadnom výskyte prerušte užívanie Phlogenzymu a poraďte sa s lekárom. Zriedkavými nežiaducimi účinkami sú: bolesť hlavy, pocit hladu a zvýšená potivosť. S lekárom sa o ďalšom užívaní Phlogenzymu poraďte aj v prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých reakcií.
 
4.9. Predávkovanie
Ani v prípade dlhodobého užívania vyšších dávok lieku sa neobjavili žiadne toxické účinky. Môže sa vyskytnúť len ľahká hnačka, ktorá po prerušení liečby zmizne bez ďalšej potrebnej liečby.
 
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Varium, enzýmový prípravok.
ATC kód: M09AB52

* Antiflogistický a antiedematózny účinok
Phlogenzym resp. enzýmy, ktoré obsahuje, bromelain a trypsín redukujú  edémy zápalového pôvodu ako aj opuchy spôsobené traumou či operačnými výkonmi. Enzýmy pomáhajú odbúravať fibrín, ďalšie makromolekulárné látky a mediátory zápalu (napr. bradykinín, ktoré vznikajú pri akútnom zápale alebo prenikajú z krvi do interstícia). Vzhľadom na to, že je obnovovaná porušená mikrocirkulácia a sú zlepšené reologické vlastnosti krvi, je zabezpečený aj transport degradačných produktov krvným a lymfatickým systémom.

* Fibrinolytický a trombolytický účinok, vplyv na reologické vlastnosti krvi
Phlogenzym resp. enzýmy, ktoré obsahuje vyvolávajú aktiváciu fibrinolýzy cestou aktivácie plazminogénu, depolymerizáciu a zmeny kvality fibrínovej siete. Rozpúšťajú mikrotromby a znižujú viskozitu krvi (zlepšenie reologických vlastností krvi, zlepšenie prekrvenia ). Enzýmy znižujú agregáciu trombocytov a zlepšujú flexibilitu erytrocytov.

* Imunomodulačný účinok
Mnohé experimenty dokazujú schopnosť enzýmov, ktoré obsahuje Phlogenzym, priaznivo modulovať funkcie niektorých imunocytov (makrofágov, granulocytov, NK buniek, T lymfocytov). Zvyšujú napr. fagocytárnu a cytolytickú aktivitu, indukujú expresiu niektorých cytokínov (TNF alfa, IL1 beta, IL6) a kyslíkových radikálov (in vitro, ex vivo).
Pri nefyziologickom zvýšení hladín niektorých cytokínov (napr. TNF alfa, TGF beta) sa enzýmy, ktoré  obsahuje  Phlogenzym, zúčastňujú na znižovaní hladín týchto cytokínov a obmedzujú ich nežiaduce účinky (zápalový, kachektizujúci, fibrotizačný).
Enzýmy, ktoré obsahuje Phlogenzym, selektívne ovplyvňujú aj expresiu niektorých povrchových adhezívnych molekúl rôznych buniek (napr. CD4, CD44, CD80).
Pri mnohých imunopatologických procesoch zohrávajú hlavnú úlohu patogénne imunokomplexy. Vysoké koncentrácie imunokomplexov blokujú funkciu fagocytov. Kombinované enzýmové prípravky dokážu zlepšovať klírens  imunokomplexov zvýšením hydrolytickej aktivity séra a stimuláciou výkonnosti fagocytózy. Pri pokusoch sa dokázalo, že proteinázy odbúravajú cirkulujúce, zoskupené i tkanivovo fixované imunokomplexy a obmedzujú novotvorbu patogénnych imunokomplexov.

* Sekundárny analgetický účinok
Keďže enzýmy, ktoré obsahuje Phlogenzym, pôsobia na kauzálne faktory bolesti vyvolané akútnou zápalovou reakciou, možno pomocou nich dosiahnuť analgetický účinok. Enzýmy degradujú mediátory bolesti, znižujú onkotický tlak a tkanivové napätie, zlepšujú reologické vlastnosti krvi. Tak prispievajú k zlepšeniu prekrvenia, odtransportovaniu toxických produktov metabolizmu a lepšiemu zásobovaniu tkanív kyslíkom.
Horeuvedené účinky proteináz dopĺňa a potencuje rutín. Dokázané sú jeho protizápalové účinky a schopnosť znižovať permeabilitu kapilár obmedzujúcu extravazáciu. Uplatňuje sa aj ako silný „lapač“ voľných radikálov.
 
5.2. Farmakokinetické vlastnosti
Aplikačná forma Phlogenzymu je upravená tak, aby odolávala žalúdkovej šťave a bola rozpustná až v tenkom čreve. Enzýmy, ktoré obsahuje Phlogenzym rovnako ako iné vysokomolekulové látky sú resorbované v distálnych partiách tenkého čreva. Kinetika jednotlivých enzýmov ukazuje, že pri opakovanom podávaní ich koncentrácie rastú a dosahujú maximum po 24 - 48 hodinách. Pri trvajúcom podávaní sa udržujú dosiahnuté koncentrácie na rovnakej hladine a po vysadení liečby sa vracajú na pôvodné hodnoty zhruba po 48 hodinách.
Už počas vstrebávania sa enzýmy viažu na prirodzené špecifické antiproteinázy α1-proteinázový inhibítor (α1-antitrypsín), či bežné antiproteinázy typu α2-makroglobulínu, schopné viazať všetky triedy proteináz.
V komplexe proteináza - antiproteináza sú enzýmy chránené pred rozpoznaním humorálnymi aj bunkovými zložkami imunitného systému, takže ani pri dlhodobom podávaní sa neprejavujú ich antigénne a alergogénne vlastnosti. Okrem toho majú schopnosť koncentrovať sa v poranených a zápalových ložískách (ich vstup je umožnený zvýšenou priepustnosťou drobných ciev). Tu dochádza vplyvom rôznych fyzikálnych a chemických parametrov k štiepeniu komplexov a uvoľnené proteinázy tak môžu uplatniť svoju aktivitu.
Resorbované enzýmy sú vychytávané bunkami mononukleárového fagocytárneho systému, vylučujú sa prevažne pečeňou. Nerezorbované účinné látky sa odbúravajú trávením v črevách alebo sa vylučujú stolicou.
 
5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti  
 
Experimenty na pokusných zvieratách (potkanoch a psoch) nepreukázali letálnu dávku Phlogenzymu po jeho perorálnej aplikácii. Jednorázové, opakované a dlhodobé užívanie lieku nevyvoláva žiadne zjavné prejavy toxicity. Účinné látky nemajú tiež žiadne teratogénne, mutagénne alebo karcinogénne vlastnosti.
120 – dňová štúdia toxicity na potkanoch a psoch:
pri hematologickom, biochemickom a oftalmologickom vyšetrení neboli preukázané žiadne toxické účinky. Analýza moču nepreukázala žiadne poškodenie súvisiace s liekom. Vo všetkých prípadoch bol potkanom a psom podávaný Phlogenzym v dávkach 40, 200 a 800 mg/kg denne po dobu 120 dní (bolo podávané približne ekvivalentné množstvo ľudskej terapeutickej dávky resp. 5 násobná, resp. 20 násobná dávka).
Chronická toxicita Phlogenzymu bola stanovená na 48 psoch (Simerda 1996) po dobu 52 týždňov. 14 psov a 14 fien dostávalo Phlogenzym a ďalších 10 psov a 10 fien dostávalo placebo.  Bolo podávaných 1,7 a 30 tabliet Phlogenzymu/zviera/deň alebo 1 a 30 tabliet placeba/zviera/deň. V priebehu štúdie neuhynulo žiadne zviera. Neboli pozorované žiadne s liekom spojené zmeny chovania alebo celkového zdravotného stavu. Príjem potravy zostal bez zmeny, rovnako ako telesná hmotnosť.
Neboli objavené žiadne nepriaznivé účinky na koagulačný systém ani na ostatné hematologické parametre. Ani biochemické vyšetrenie séra a detekcia tukov v pečeňovom tkanive nepotvrdili vplyv Phlogenzymu na sledované parametre metabolizmu. Analýza moču vrátanie močového sedimentu neukázala žiadne patologické zmeny.
Oftalmologické, EKG a neurologické vyšetrenia taktiež nevykazovali žiadne patologické zmeny. Neboli zistené žiadne účinky Phlogenzymu na hmotnosť orgánov.
Histopatologické, mikrobiologické a makroskopické vyšetrenia nepreukázali známky hepatotoxicity ani renálnej toxicity preparátu. Podávanie Phlogenzymu nevyvolalo žiadne zmeny na sliznici gastrointestinálneho traktu. Malé množstvo nálezov, ktoré sa vyskytli ako v kontrolnej, tak aj vo Phlogenzymovej skupine, nebolo považované za spojené s podávaním lieku.
Chromozomálne analýzy in vivo: v porovnaní s kontrolnou skupinou neboli zistené žiadne štatisticky významné zvýšenia početnosti štrukturálnych chromozomálnych aberácií v bunkách kostnej drene. V tejto štúdii bol Phlogenzym podávaný perorálne v jednotlivých dávkach 40, 200, a 800 mg/kg s meraním po 24 hodinách.
Test embryotoxicity, teratogenity a vplyv na priebeh tehotenstva nedokumentoval žiadne odchýlky od normálneho priebehu tehotenstva, nedošlo k zvýšeniu počtu intrauterinných rezorpcií alebo úmrtia plodu a rovnako nebola pozorovaná žiadna malformácia.
Nedošlo ku zmenám vo vývoji orgánov v priebehu osifikácie. Nedošlo k žiadnym neočakávaným zmenám v zastúpení jednotlivých pohlaví či hmotnosti plodov.
Amesov test genotoxicity:
Test bol vykonávaný za použitia histidín auxotrofných kmeňov  Salmonela typhimurium TA 1535, TA 1538, TA 97, TA 88 a TA 100 s alebo bez mikrozomálnej metabolickej aktivácie vo dvoch oddelených stanoveniach s dávkami 1, 10, 100, 250 a 500μg/platňa.
Za týchto podmienok neboli pozorované žiadne pôsobenia Phlogenzymu na bakteriálnu mutagenitu.
Celkovú toxicitu Rutosidu možno považovať za zanedbateľnú. Skŕmenie 0,2 – 0,5 g rutosidu/kg telesnej hmotnosti potkanov alebo myší nedávalo žiadny dôkaz akútnej alebo chronickej toxicity.
Karcinogenita alebo teratogenita sú pri perorálnom podaní rutosidu rovnako zanedbateľné.
 
 
6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok
Lactosum monohydricum, magnesii stearas, acidum stearicum, talcum, triethylis citras, copolymerum methacrylatum L, macrogolum 6000, vanillinum, aqua purificata, maydis amylum, silica colloidalis anhydrica.
 
6.2. Inkompatibilita
Inkompatibilita Phlogenzymu so žiadnymi inými liekmi nie je známa.
 
6.3. Čas použiteľnosti
3 roky
 
6.4. Špeciálne upozornenie na uchovávanie 
Liek uchovávajte pri teplote do 25 ºC.
 
6.5.  Druh obalu a obsah balenia
Balenia: 40, 100 a 200 filmom obalených  tabliet – Al/PVC blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.
Balenie: 800 filmom obalených tabliet - liekovka z plastickej hmoty pokrytá Al fóliou so skrutkovacím uzáverom z plastickej hmoty, písomná informácia pre používateľov.
 
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
   6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom
 
Žiadne zvláštne požiadavky.
Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami alebo vrátený do lekárne.
 
 
7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
MUCOS Pharma GmbH & Co.
Miraustrasse 17   
Berlín, Nemecko
 
8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
87/0580/96-S
 
9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
16.07.1996/
 
 
10. DÁTUM POSLEDNEJ REVIZIE TEXTU
Január 2012
 

Liek pre vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalové informácie.
Inzertné stránky spoločnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003