Chcete zobraziť informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom, teda osobám oprávneným lieky predpisovať, alebo vydávať.
  1. Kliknutím na tlačidlo "ÁNO" výslovne prehlasujem a potvrdzujem, že som odborníkom, teda osobou oprávnenou lieky vydávať či predpisovať. V prípade, že nepatríte medzi osoby oprávnené lieky predpisovať, alebo vydávať, opustite prosím tieto stránky stlačením tlačidla NIE.
  2. Kliknutím na tlačidlo "ÁNO" výslovne prehlasujem a potvrdzujem, že je mi známa definícia odborníka. V prípade, že nie, alebo v prípade, že nepatríte medzi osoby oprávnené lieky predpisovať, alebo vydávať, opustite prosím tieto stránky stlačením tlačidla NIE.
  3. Pre prípad, že nie som odborníkom, potom som oboznámený s rizikami, ktorým sa vystavujem v dôsledku možného chybného vyhodnotenia informácií, ktoré sú určené odborníkom, pričom tieto riziká úplne akceptujem.
Ak si želáte pokračovať a tým potvrdiť, že ste týmto odborníkom, stlačte ÁNO.
ÁnoNie
Úvod        O firme        Kontakty        Pomáhame druhým        Poradňa        VPOIS        Stránky pre laikov         wobenzym.cz

Úvod

Tak, ako narastajú skúsenosti lekárov a pacientov s použitím liekov systémovej enzýmoterapie v liečbe zápalových ochorení, cievnych ochorení a ďalších oblastiach, zvyšujú sa takisto požiadavky na kontinuálny predávanie informácií podľa zásad "Medicíny založenej na dôkazoch".
Práve preto sme si pri tvorbe tohto CD-ROMU dali za cieľ čo najstručnejším spôsobom popísať oblasti, v ktorých sú enzýmové preparáty indikované, nech už ako liek prvej voľby, ako prípravky synergicky pôsobiace v kombinácii s inými liečivými postupmi alebo ako lieky majúce podporný význam. Prehľadne sú zaradené aj výsledky niektorých klinických štúdií v danej oblasti či indikácií.
Dúfame, že náš "manuál systémovej enzýmoterapie" bude prínosom ako pre praktického lekára, jeho každodennej činnosti pokrývá z hľadiska diagnostiky aj terapia prakticky celú medicínu, tak tiež pre lekára -alistu, ktorý chce vedieť možné širšie medzioborové súvislosti. Len takýmto spôsobom je možné dosiahnúť skutočnej kauzality vo vzťahu medzi konkrétnou chorobou a jej liečbou.
Ak sa stane tento CD-ROM pre lekára každodenné príručkou alebo akýmsi "guideline" pri používanie liekov systémovej enzýmoterapie v každodennej praxi, tak bude celkom naplnení cieľ, s ktorým autori k jeho tvorbe pristupovali.

SYSTÉMOVÁ ENZYMOTERAPIA

Systémová enzýmoterapia je liečebnou metódou založenou na komplexnom pôsobení cielene zostavených zmesov hydrolytických enzýmov (predovšetkým proteáz rastlinného aj živočíšneho pôvodu) na kľúčové fyziologické a patofyziologické pochody.
Zakladateľem systémovej enzýmoterapie bol prof. Max Wolf (1885-1976) z USA.
Priemyslovú výrobu preparátov pre systémovú enzýmoterapiu zaviedol ako prvý na svete Dr. Karl Ransberger (1931-2001).
Vďaka prudkému rozvoju imunológie, biochemie a molekulární biológie v posledných desaťročiach sa systémová enzýmoterapia z pôvodne empirickej liečivej metódy stala vedecky podloženou súčasťou modernej medicíny. Ukázalo sa, že výborné klinické výsledky, dokázané teraz už desiatkami kontrolovaných (GCP) klinických štúdií, sa zakladaju na selektívnom ovplyvnení najrôznejších regulačných procesov v organizme, ktoré skôr samy o sebe neboli známe.
O systémovej enzýmoterapii a jejích účinkoch môžeme dnes povedať rovnako ako o antibiotickej terapii či o antiflogistickej terapii pomocou nesteroidnych antireumatik (NSA), že sme schopní popísať spôsob účinku lieku na patologický proces. V prípade liekov pre systémovú enzýmoterapiu sú známe zásahy proteináz do cytokinové siete, ovplyvnenie bunečného povrchu ako v zmysle jeho adhezivity, ale tak aj modulácie bunečných receptorov, rovnako ako ovplyvnenie humorálnych zložiek účastniacich sa množstva fyziologických aj patologických procesov.
Na základe vyššie uvedených dôvodov sú proteolytické enzýmy v rámci medzinárodnej anatomicko terapeutickej klasifikácie (ATC) zaradené do skupiny Protizápalove enzýmy (M09AB).
V súčasnej dobe existuje dostatok experimentálnych aj klinických dôkazov, ktoré presvedčivo popierajú sto rokov tradované dogma o neresorbovatelnosti makromolekul (a taktiež aj enzýmov) črevnou stenou. Vstrebávanie enzýmových liekov v zažívacom trakte závisí na množstve faktorov. Z toho vyplývá nutnosť individuálnej optimalizacie dávok hlavne u chronických stavov.
Indikačná šírka systémovej enzýmoterapie vyplývá z jej hlavných a jednoznačne dokázaných farmakologických účinkov, ktorými sú: antiedematózny, fibrinolytický, zápal optimalizujúci a imunonormalizační účinok.

 

Dátum aktualizácie stránky: 10. 5. 2017
Lieky pre vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalové informácie.
Inzertné stránky spoločnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003