Chcete zobraziť informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom, teda osobám oprávneným lieky predpisovať, alebo vydávať.
  1. Kliknutím na tlačidlo "ÁNO" výslovne prehlasujem a potvrdzujem, že som odborníkom, teda osobou oprávnenou lieky vydávať či predpisovať. V prípade, že nepatríte medzi osoby oprávnené lieky predpisovať, alebo vydávať, opustite prosím tieto stránky stlačením tlačidla NIE.
  2. Kliknutím na tlačidlo "ÁNO" výslovne prehlasujem a potvrdzujem, že je mi známa definícia odborníka. V prípade, že nie, alebo v prípade, že nepatríte medzi osoby oprávnené lieky predpisovať, alebo vydávať, opustite prosím tieto stránky stlačením tlačidla NIE.
  3. Pre prípad, že nie som odborníkom, potom som oboznámený s rizikami, ktorým sa vystavujem v dôsledku možného chybného vyhodnotenia informácií, ktoré sú určené odborníkom, pričom tieto riziká úplne akceptujem.
Ak si želáte pokračovať a tým potvrdiť, že ste týmto odborníkom, stlačte ÁNO.
ÁnoNie
Úvod        O firme        Kontakty        Pomáhame druhým        Poradňa        VPOIS        Stránky pre laikov         wobenzym.cz


CHIRURGIA, TRAUMATOLÓGIA, ORTOPÉDIA

Cievna chirurgia

Význam perioperačnej aplikácie Wobenzymu u rekonstrukčných cievnych operácií na dolných končatinách hodnotí dvojito slepá placebom kontrolovaná klinická štúdia u 80 pacientov (Rahn, 1991). Všetci pacienti zaradení do štúdie mali buď uzáver tepien alebo obliterujúcu arteriitidu v štádiu II b. až IV. podľa Fontaina-Raschowa, z tohto dôvodu bolo nevyhnutné riešiť zásobovanie postihnutej končatiny bypassom. Pacienti užívali tri dni pred operáciou 3x1 odmerku granulátu Wobenzymu (zodpovedá 3x10 drg. Wobenzymu) a pokračovali v rovnakej dávke po celú dobu hospitalizácie, t. j. najviac 14 dní. Hlavnými kritériami účinnosti boli zmeny v objeme postihnutej končatiny merané na 3 presne definovaných miestach, veľkosť edému a celkové skóre bolesti. Ostatné klinické ukazovatele (napr. lokálna teplota alebo hojenie rany) a doba pobytu v nemocnici slúžili ako vedľajšie kriteriá. Ako podľa hlavných, tak podľa vedľajších kritérií dopadla lepšie skupina s Wobenzymom, rozdiel bol štatisticky významný. Limitujúcim faktorom pre perioperačné nasadenie proteináz je často obava z ich fibrinolytického a antiagregačneho účinku. Neprítomnosť krvácavých komplikácií u pacientov zahrnutých do tejto štúdie dokázala bezpečnosť predoperačného nasadenia Wobenzymu.
Lieky systémovej enzýmoterapie sú využívané aj pri konzervatívnej liečbe porúch prekrvenia na dolných končatínách
. Rokitansky (1991) kombinoval Wobenzym s ozónoterapiou u 445 pacientov s obliterujúcou arteriosklerózou dolných končatín. Najlepšie výsledky pozoroval u 161 jedincov s postihnutím IIa. a IIb. štádia. V 79% potiaže zmizli, u 12,4% zostali len klaudikácie. K zlepšeniu došlo aj u 112 nemocných v III. štádiu, u ktorých dominovali denné aj nočné bolesti a hrozila amputácia. Okrem obmedzení bolestí bolo u týchto pacientov možné odsunúť či limitovať chirurgické zákroky. Vo IV. štádiu - použité ako ultimum refugium - vedľa enzýmoterapie u 54 z 93 pacientov k zahojeniu trofických lézi a obmedzeniu rozsahu operačných zákrokov. U pacientov s pokročilým stupňom ochorení bolo pozorované obmedzenie následkov ischémie, tj. zmenšenie rozsahu gangrény, obmedzenie fibrotizácie a zápalových komplikácií.
Veľmi zajímavá je práca, v ktorej bol podávaný Wobenzym 22 chorým s diabetickou angiopatiou (Heinz, 1996). Štúdia porovnávala efekt liečby Wobenzymom (v dávke 3x2 tablety) u diabetických pacientov s angiopatiou a u 281 rovnako liečených nediabetikov postihnutých angiopatiou. Obvod lýtka a členka sa signifikantne zmenšil ako u diabetikov, tak aj nediabetikov. Po ukončení liečby bolo u všetkých pacientov zjavné zmenšenie edému končatiny. Liečba angiopatie bola účinná u nediabetikov aj diabetikov. Znášanlivosť enzýmového preparátu bola veľmi dobrá, vedľajšie účinky boli minimálne.

 

Dátum aktualizácie stránky: 10. 5. 2017
Lieky pre vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalové informácie.
Inzertné stránky spoločnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003