Chcete zobraziť informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom, teda osobám oprávneným lieky predpisovať, alebo vydávať.
  1. Kliknutím na tlačidlo "ÁNO" výslovne prehlasujem a potvrdzujem, že som odborníkom, teda osobou oprávnenou lieky vydávať či predpisovať. V prípade, že nepatríte medzi osoby oprávnené lieky predpisovať, alebo vydávať, opustite prosím tieto stránky stlačením tlačidla NIE.
  2. Kliknutím na tlačidlo "ÁNO" výslovne prehlasujem a potvrdzujem, že je mi známa definícia odborníka. V prípade, že nie, alebo v prípade, že nepatríte medzi osoby oprávnené lieky predpisovať, alebo vydávať, opustite prosím tieto stránky stlačením tlačidla NIE.
  3. Pre prípad, že nie som odborníkom, potom som oboznámený s rizikami, ktorým sa vystavujem v dôsledku možného chybného vyhodnotenia informácií, ktoré sú určené odborníkom, pričom tieto riziká úplne akceptujem.
Ak si želáte pokračovať a tým potvrdiť, že ste týmto odborníkom, stlačte ÁNO.
ÁnoNie
Úvod        O firme        Kontakty        Pomáhame druhým        Poradňa        VPOIS        Stránky pre laikov         wobenzym.cz


CHIRURGIA, TRAUMATOLÓGIA, ORTOPÉDIA

Plastická a estetická chirurgia

Hematomy v tkanive operovanej oblasti, rozsiahlý či dlho trvajúci otok a ranná infekcia patria medzi hlavné nežiadúce komplikácie, ktoré môžu závažne ovplyvniť dĺžku pracovnej neschopnosti, cenu liečby aj konečný výsledok vo všetkých chirurgických odboroch. V plastickej a estetickej chirurgii je možné zabrániť nežiadúcim komplikáciám zdôraznená nielen podstatou vlastnej indikácie, ktorá vyplýva z pocitu estetického nedostatku, ale aj nutnosťou obmedziťdĺžku spoločenskej nespôsobilosti aj cenu liečby na čo možno najnižšiu úroveň. Preto je kladený veľký dôraz na profylaxiu, na dodržovanie zásad fyziologického operovania a na pooperačnú starostlivosť, vrátane lokálneho a celkového užitia antibiotík, miestnej pooperačnej aplikácii vazokonstrikčných látok a hemostyptík, lokálnych a celkových chladivých obkladov a protiedémových prípravkov. Ale ani taáto komplexná starostlivosť vždy nezaručí optimálny priebeh a nezabráni vyššie uvedeným komplikáciám.
Pretože plastická a estetická chirurgia usiluje nielen o vysokú kvalitu konečných výsledkov, ale aj o prevenciu sprievodných nežiadúcich prejavov, predovšetkým otoku, hematómov a zápalov, hľadajú a preverujú chirurgovia už od 60. rokov preventívne aj liečivé účinky proteolytických enzýmov. Už v roku 1960 vykonali Calnar a Barr randomizovanú dvojito slepú štúdiu, v ktorej porovnali u 56 nemocných s rinoplastikou účinnosť injikovaného chymotrypsínu v porovnaní s placebom. O dva roky neskôr 1962 uskutočnil Moore otvorenú štúdiu u 65 pacientov s injekčne aplikovaným chymotrypsínom, v ktorej zaznamenal po plastických operáciach obmedzenie edému a hematómov. Táto štúdia vyznela jednoznačne v prospech enzýmoterapie, injekčná cesta aplikácie však prinášala problémy. Preto sa Bogner a Snyder (1962) rozhodli pre perorálne podávanie vysokých dávok enzýmov. Tento prístup sa osvedčil: 51 veľkých rekonštrukcií a transplantácií kože prebehlo bez očakávaných komplikácií a zároveň bola výrazne znížena tvorba edému.
Dvojito slepá štúdia, ktorá u 49 pacientov s plastikami tváre a nosa porovnávala bromelain s placebom (Seltzer, 1964) dokázala u všetkých nemocných liečených bromelainom obmedzenie rozsahu edému, zníženie výskytu ekchymóz a zápalov kože a slizníc a rýchlejšie zhojenie.
Bromelain sa osvedčil aj v ďalších štúdiach . Napr. Vogt-Suter v roku 1970 pozoroval u celkovo 110 chirurgických pacientov, ktorým bol aplikovaný bromelain, zníženie otoku, bolestí a urýchlenie resorpcie hematómov. Hojenie prebiehalo bez komplikácií, rekonvalescencia bola skrátená. Veľmi dobré výsledky zaznamenal aj Pasha v roku 1974 na rozsiahlom súbore 1262 pacientov, aj pri rozsiahlych a náročných výkonoch bol výsledok v 72% dobrý a v 25% excelentný.
Presvedčivé boli aj výsledky randomizovanej dvojslepej štúdie porovnávajúcej u 88 pacientov s plastikou nosa účinnosť papainu a placeba (Kahn, 1965). Enzymoterapia predčila výrazne účinnosť placeba hlavne v obmedzení zdurenín očných viečok a zníženiu rozsahu hematómov vrátane urýchlenia ich ústupu.
Obmedzenie rozsahu všetkých nežiadúcich prejavov v estetickej chirurgii dokázala v roku 1999 pri posuzovaní kombinovaného preparátu Wobenzym ako prvná u nás Dušková z Kliniky plastickej a rekonštrukčnej chirurgie 3. LF UK v Prahe. Vo svojej štúdii aplikovala perioperačne 20 pacientkám s blefaroplastikou horných viečok preparát Wobenzym 3x10 dražé po dobu 10 dní . Hemostyptiká ani antiedematózne lieky neboli podávané. Kontrolnú skupinu tvorilo 20 pacientok, ktorým bol vykonaný rovnaký výkon rovnakým operatérom, ale nebol perioperačne podávaný Wobenzym. Naviac pacientom tejto kontrolnej skupiny bola aplikovaná perioperačná starostlivosť, bežne užívaná na klinike: tesne pred operáciou im boli intramuskulárne aplikované 2 ml hemostyptika, v 15 prípadoch bola rovnaká dávka aplikovaná aj pooperačne. U šiestich nemocných musel byť užitý aescínový preparát v dávke 3x2 drg., v priemere po dobu 6 dní. Lokálne boli prikládané obklady s ľadovou 3% borovou vodou, ktoré boli vymieňané prvé 2 dni po operácii 8 krát za 24 hodín, ďalšie tri dni 3 krát za 24 hodín.

Po odstránení stehov bol obklad aplikovaný raz denne. Vyšetrenia boli vykonané v rovnakom rozsahu ako u sledovanej skupiny. Za kritéria hodnotení bola zvolená bolestivosť, začervenanie rany, prejavy krvácania, edém a intolerancia terapeutických postupov. Záverečné hodnotenie ukázalo, že podávaním preparátu Wobenzym bol v porovnaní s náročnejšou metodikou, bežne užívanou pri tomto type výkonu, dosiahnutý rovnaký alebo lepší výsledok. Enzymoterapia naviac zjednodušuje pooperačnú liečbu a znižuje jej cenu, pretože obmedzuje potrebu antiedematóznej a hemostyptickej liečby, o 80% znižuje potrebu obkladov a obväzového materiálu a nároky na ošetrovanie. Enzymoterapia mala tiež výrazný analgetický účinok. V enzýmovej skupine neboli pozorované žiadne intolerancie, zatiaľ čo u 2 pacientok kontrolnej skupiny došlo k alergickej reakcii na borovú vodu (lokálnej kontaktnej dermatitíde).

 

Dátum aktualizácie stránky: 10. 5. 2017
Lieky pre vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalové informácie.
Inzertné stránky spoločnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003