Wobenzym

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti MUCOS Pharma CZ sro, so sídlom Uhříněveská 448, PSČ 252 43 Průhonice, Praha – západ, Česká republika, IČO 18630138, zapísanej zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 1987 (ďalej len „MUCOS CZ „alebo“ MUCOS „) MUCOS rešpektuje Vaše právo na súkromie, ak navštívite naše Webové stránky a ak s nami budete komunikovať elektronickou cestou. Používame všetky potrebné opatrenia a robíme maximum pre to, aby sme zabezpečili všetky osobné údaje, ktoré nám odovzdáte. Vždy sa usilujeme o to, aby naše konanie bolo v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES, so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej ako „ZOOU“) a so zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení. Pre MUCOS je dôležité, aby ste boli informovaní o tom, že MUCOS je správcom Vašich osobných údajov. Táto politika ochrany súkromia stanovuje postupy spracovania informácií, ktoré vykonáva MUCOS pri používaní internetu a akýchkoľvek iných elektronických komunikačných sietí. Konkrétne informácie a podrobnosti k jednotlivému spracovaniu Vašich osobných údajov poskytujeme vždy pri konkrétnom zbere Vašich osobných informácií, pokiaľ to zákon vyžaduje. V prípade, že sa tieto konkrétne informácie alebo podrobnosti líšia od informácií v tomto dokumente, majú tieto konkrétne informácie alebo podrobnosti prednosť pred týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

1 Rozsah a súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov

Táto politika ochrany súkromia sa vzťahuje na údaje, ktoré o Vás zbierame najmä za účelom ponúkania výrobkov a služieb. Použitím Webových stránok (pozri nižšie), súhlasíte so zhromažďovaním a spracovaním Vašich údajov podľa nižšie uvedených podmienok. V prípade priamo poskytnutých údajov je vždy vyžadovaný Váš samostatný súhlas.
Použitím Webové stránky súhlasíte s podmienkami použitia, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. Znenie tohto dokumentu môže byť kedykoľvek zmenené a platnosť zmien je od termínu ich zverejnenia. O vykonaných zmenách súvisiacich s pravidlami spracovania Vašich osobných údajov Vás MUCOS bude informovať prostredníctvom Vami poskytnutej e-mailovej adresy.

2 Osobné údaje zbierané spoločnosťou MUCOS

MUCOS môže zbierať Vaše údaje z rôznych zdrojov, vrátane:
• Online a elektronických interakcií, vrátane Webových stránok, mobilných aplikácií, textových správ alebo aplikácií na soc. sieťach tretích strán (napr. Facebook) (ďalej „MUCOS stránky“)
• Offline interakcie, vrátane priamych marketingových kampaní, tlačených registračných kariet, vstupov do súťaží; a
• Vašej interakcie s cieleným online obsahom (napr. Online reklama), ktorý MUCOS alebo poskytovatelia služieb v zastúpení MUCOS poskytujú skrze stránky tretích strán alebo aplikácií.

2.1. Údaje poskytnuté priamo
Tieto údaje nám poskytujete za určitým cieľom:
• Osobné adresné údaje vrátane informácií umožňujúce MUCOS osobne Vás kontaktovať (tj. Meno, poštová alebo emailová adresa a telefónne číslo)
• Demografické informácie vrátane dátumu narodenia, veku, pohlavia, adresy (napr. PSČ, mesto, štát), obľúbených výrobkov, záujmov, záľub a informácií o domácnosti alebo životnom štýle.
• Prihlasovacie údaje k profilu vrátane informácií k založenie profilu (prihlasovacie meno / email, užívateľské meno, heslo a bezpečnostné otázky / odpovede)
• Odpoveď na otázku vrátane informácie, ktorú s MUCOS zdieľate o Vašej skúsenosti s používaním výrobkov a služieb MUCOS (komentáre, návrhy, vyhlásenia alebo iná reakcia vo vzťahu k tovarom MUCOS)
• Obsah vytvorený používateľmi (napr. Videá, fotografie a osobné príbehy, ktorý vytvoríte a zdieľate s MUCOS vložením na jeho stránky).
A to vždy za podmienky Vášho výslovného súhlasu.

2.2. Údaje, ktoré zbierame počas návštevy Webové stránky
Viac detailov o týchto dátach nájdete v Politike cookies.
2.3. Údaje z iných zdrojov
Môžeme zbierať údaje z iných legitímnych zdrojov za účelom poskytnutia našich výrobkov alebo služieb.

3 Osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov

Webové stránky nie sú zamerané na deti a vedome nepožadujú ani nezhromažďujú osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov. Ak zistíme, že sme nedopatrením získali údaje dieťaťa, resp. od osôb mladších 18rokov, údaje bezodkladne odstránime z našich záznamov. Avšak MUCOS môže zbierať osobné údaje týkajúce sa detí, resp. od osôb mladších ako 18 rokov, a to od rodičov alebo zákonného zástupcu na základe ich výslovného súhlasu.

4 Na aké účely a ako používame osobné údaje

MUCOS zhromažďuje údaje len v nevyhnutných prípadoch. MUCOS použije Vaše údaje len pre dohodnuté účely. Uvádzame nasledujúce príklady:

• Online objednávky – spracovanie a poslanie Vašej objednávky, odovzdanie informácie o stave objednávky. Pozor na internetové obchody tretích strán, ktoré predávajú výrobky MUCOS – tieto nie sú kontrolované ani prevádzkovanej spoločnosťou MUCOS. Odporúčame, aby ste si pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov, ako je potrebné číslo Vašej kreditnej karty, prečítali zásady ochrany osobných údajov daného online obchodu. • Administrácia profilu – vytvorenie a správa profilu (účtu), vrátane administratívy lojálnych programov, ktoré sú prepojené s Vaším profilom (účtom). • Servis pre spotrebiteľov – poskytnutie spotrebiteľských služieb, vrátane reakcií na Vaše otázky, sťažnosti a všeobecné informácie k našim výrobkom. Servis pre spotrebiteľov môže využívať rôzne formy komunikácie ako email, list, telefón. • Personalizácia – MUCOS môže kombinovať údaje z rôznych zdrojov (napr. Webových stránok a offline aktivít). Toto prepojenie poskytuje MUCOS kompletný obrázok spotrebiteľa a na druhú stranu umožňuje MUCOS poskytnúť lepšie služby a personalizáciu, vrátane:
Webovej stránky – zlepšenie a personalizácia skúseností na stránkach s použitím údajov z prihlasovacích informácií, informácií o počítači a / alebo informácií o predchádzajúcom použití stránok
Cielená reklama – ponúkanie reklamy podľa záujmov. Na jednej strane MUCOS využíva informácie zhromaždené na svojich stránkach a stránkach tretích strán. Tento druh reklamy sa nazýva „online behaviorálna reklama“ alebo „cielená reklama“. Typicky je vykonávaná pomocou cookies alebo podobnými technológiami.
• Marketingová komunikácia – poskytnutie marketingových informácií, ak ste súhlasili s ich posielaním.
• Sociálne siete – poskytovanie sociálnej komunikácie vrátane:

Nástrojov komunity Webových stránok – pri návšteve Webovej stránky cez komunitné nástroje a vložíte recept, obrázok alebo iný obsah, MUCOS môže použiť a zobraziť údaje, ktoré zdieľate na týchto stránkach.
Virálne nástroje – napr. Pozvanie priateľa, kde môžete zdieľať správy, informácie o výrobku, súťaži alebo iné s rodinou alebo priateľmi. Typicky vyžaduje zber a použitie kontaktných údajov (meno, email) pre doručenie jednorazovej správy / obsahu adresátovi.
Soc. siete tretích strán – ak použijete „Facebook Connect“ alebo „Facebook Like“, môže MUCOS použiť osobné údaje. Tieto nástroje MUCOS integruje na stránky za účelom organizovania súťaží a umožnenia zdieľania obsahu s priateľmi. Použitím nástroja MUCOS môže získať určité údaje zo sociálnej siete. Viac o tejto problematike nájdete v podmienkach použitia poskytovateľa sociálnych sietí. Iné – údaje môže MUCOS používať na iné špecifické účely vrátane dennej údržby a zabezpečenia stránok, k vyhodnocovanie demografických štúdií a auditov a pre spotrebiteľské prieskumy.

5 Komu oznamujeme Vaše osobné údaje a prečo

MUCOS nebude nikdy zdieľať Vaše osobné informácie so žiadnou treťou stranou, ktorá ich bude používať na účely priameho marketingu, ak sme Vás o tom vopred neinformovali a Vy ste nám k tomu neposkytli výslovný súhlas.
MUCOS môže tiež zdieľať Vaše osobné informácie s tretími stranami, ale len vo výslovne dohodnutých prípadoch, typicky sa jedná o usporiadateľa našich spotrebiteľských súťaží.

Poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia a dodávatelia
Môžeme používať tretie strany, ako sú poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia a dodávatelia, pre zabezpečenie podpory interných funkcií Webových stránok a pre pomoc so správou Webových stránok alebo ich funkciami, programami a propagačnými akciami. Tretie strany môžu spracovávať Vaše údaje v rozsahu týchto služieb. MUCOS spolupracuje s takými tretími stranami, ktoré sa môžu nachádzať v inej krajine, než z ktorej pristupujete na Webovú stránku. Tieto tretie strany a ich zamestnanci môžu prísť do styku s Vašimi osobnými údajmi v rámci poskytovania svojich služieb. Tieto tretie osoby musia vždy poskytovať rovnakú úroveň zabezpečenia Vašich osobných údajov ako MUCOS a sú viazané písomnou zmluvou o spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, podľa ktorej budú Vaše osobné údaje uchované v súkromí, zabezpečenej a budú spracovávané len na základe špecifických pokynov firmy MUCOS.

Partneri a spoločná propagácia
Niekedy sa môžeme zúčastniť spoločného programu alebo propagačnej akcie v rámci webovej stránky s ďalšou spoločnosťou, organizáciou alebo inou renomovanou treťou stranou a v rámci priebehu tejto udalosti bude dochádzať k zhromažďovaniu a spracovávanie osobných údajov, avšak iba s Vaším výslovným súhlasom Pokiaľ sú v rámci takejto propagačnej akcie Vaše osobné údaje zhromažďované (alebo zdieľané s) inou spoločnosťou než MUCOS, budeme Vás o tom informovať pri zbere týchto dát. V rámci všetkých propagačných akcií s účasťou inej spoločnosti môžeme poskytnúť samostatný odkaz na zásady ochrany osobných údajov danej spoločnosti a odporúčame Vám prečítať si ich pred zdieľaním osobných informácií, pretože nemôžeme zaručiť, že daná spoločnosť dodržiava rovnaké zásady ochrany osobných údajov. Ak si neželáte, aby boli Vaše osobné údaje zhromažďované alebo zdieľané s inou spoločnosťou, môžete sa pri zhromažďovaní osobných údajov vždy rozhodnúť nezúčastniť sa danej akcie.

6 Vaše práva

6.1. Právo odhlásenia z marketingovej komunikácie Máte právo Opt-out, nepovolenie marketingovej komunikácie; to môžete vykonať nasledovne:
• Nasledovaním pokynov danej marketingovej komunikácie
• Ak máte účet v MUCOS, máte možnosť zmeniť podmienky udelenia súhlasu v časti nastavenie profilu
• Kontaktovaním nás na emailovej adrese: Ak sa odhlásite z marketingovej komunikácie, stále môžete dostávať administratívnu komunikáciu z MUCOS, ako potvrdenie objednávky a oznámenie o aktivitách účtu / potvrdenie účtu, zmeny hesla).
6.2. Prístup a oprava
Máte právo na prístup k svojim osobným údajom. Máte právo skontrolovať alebo aktualizovať osobné údaje, ktoré sme o vás zhromaždili.
6.3. Právo na vymazanie osobných údajov
V prípade, že účel spracovania osobných údajov pominul, máte právo využiť svoje právo na vymazanie osobných údajov v zmysle § 20 ZOOU. MUCOS následne bez zbytočného odkladu Vaše osobné údaje vymaže. Rovnako tak máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, a to v prípade, že odvoláte poskytnutý súhlas, vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov, osobné údaje sú spracované nezákonne, dôvodom pre výmaz je splnenie povinností podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

6.4. Právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov
Máte právo na to, aby MUCOS obmedzil spracovanie osobných údajov v prípade, že namietate nesprávnosťou osobných údajov, spracovanie osobných údajov je nezákonné, MUCOS už nepotrebuje poskytnuté osobné údaje, ale potrebujete ich na uplatnenie právneho nároku alebo vznášate námietku proti spracovaniu osobných údajov.
6.5. Právo na prenosnosť osobných údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli MUCOS, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu správcovi, ak je to technicky možné, a ak sú osobné údaje spracovávané v súlade s ZOOU a spracovanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
6.6. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov
Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie – vykonávate činnosť vo verejnom záujme, alebo spracovanie je dané na základe oprávnených záujmov MUCOS, alebo v prípade profilovania založeného na ustanoveniach ZOOU. Súčasne máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, za účelom priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v ktorom s priamym marketingom súvisí.

6.7. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovanie
Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní osobných údajov vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás dotýkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. Toto sa však neuplatňuje v prípade, že takéto spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy, plnenie zmluvy medzi Vami a MUCOS, alebo v prípade, že spracovanie bolo vykonané podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo či ste k tomuto spracovanie udelili výslovný súhlas.

7 Bezpečnosť a uchovanie dát

7.1. bezpečnosť údajov MUCOS je v zmysle ZOOU povinný prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracovanie osobných údajov prebieha v súlade so ZOOU. Tieto opatrenia je MUCOS povinný podľa potreby aktualizovať. Táto zabezpečenia sa nevzťahujú na údaje, ktoré verejne zdieľate napr. na komunitných stránkach.
7.2. uchovanie dát
MUCOS bude uchovávať osobné údaje len pre nevyhnutne nutnú dobu na uvedené účely, pre zodpovedanie Vašej otázky alebo vyriešenie problému, poskytnutie lepších a nových služieb a za podmienky dodržania všetkých zákonných nariadení.

8 Ako nás kontaktovať

MUCOS je správca údajov a spracováva ich v rozsahu týchto Zásad. Ak máte akékoľvek otázky, sťažnosti alebo komentáre týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo našich postupov pri spracovaní informácií, kontaktujte nás prosím listom na MUCOS Pharma CZ sro, so sídlom Uhříněveská 448, PSČ 252 43 Průhonice, Praha – západ, Česká republika, alebo pošlite email na adresu GDPR@mucos.cz alebo zavolajte na telefónne číslo 800 160 000.