Verejne prístupná odborná informačná služba

Ak je Vaša otázka neodkladnej povahy, prosím, kontaktujte svojho lekára alebo nepretržitú lekársku službu.

Ak máte podozrenie na vedľajší účinok, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Rovnako postupujte aj v prípade akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii k lieku. Nežiaduce účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia nežiaducich účinkov. Podrobnosti o hlásení nájdete na:

www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov

Adresa pre zasielanie je Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

Podozrenie na nežiaduce účinky a ďalšie informácie o bezpečnosti liekov MUCOS CZ, s.r.o. nám môžete tiež nahlásiť e-mailom: safety@mucos.cz alebo telefonicky: +420 267 750 003

Aktuálne informácie o prípravkoch MUCOS Pharma CZ, s.r.o. nájdete tu:

Odborníkom v zdravotníctve sú určené informácie zo súhrnu informácií o prípravku (SPC) a laickej verejnosti informácie z písomnej informácie (PIL).

V prípade otázok na konkrétny liek MUCOS Pharma CZ, s.r.o. nás kontaktujte prostredníctvom poradne alebo na telefónnom čísle +420 267 750 003