Wobenzym

Ak je Vaša otázka neodkladnej povahy, prosím, kontaktujte svojho lekára alebo nepretržitú lekársku službu.

Ak máte podozrenie na vedľajší účinok, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Rovnako postupujte aj v prípade akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii k lieku. Nežiaduce účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia nežiaducich účinkov. Podrobnosti o hlásení nájdete na:

www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov

Adresa pre zasielanie je Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

Podozrenie na nežiaduce účinky a ďalšie informácie o bezpečnosti liekov MUCOS CZ, s.r.o. nám môžete tiež nahlásiť e-mailom: safety@mucos.cz alebo telefonicky: +420 267 750 003

Aktuálne informácie o prípravkoch MUCOS Pharma CZ, s.r.o. nájdete tu:

Odborníkom v zdravotníctve sú určené informácie zo súhrnu informácií o prípravku (SPC) a laickej verejnosti informácie z písomnej informácie (PIL).

V prípade otázok na konkrétny liek MUCOS Pharma CZ, s.r.o. nás kontaktujte prostredníctvom poradne alebo na telefónnom čísle +420 267 750 003