Otoky po úrazoch

Otoky po úrazoch

Rôzne závažné poranenia a úrazy sprevádzajú bežný život, rekreačný aj profesionálny šport. Pri nich sa pravidelne dostaví otok, zápal a bolesť. Včasné podávanie liekov systémovej enzýmoterapie v týchto prípadoch výrazne urýchľuje vstrebávanie otoku, krvných výronov a podliatin, ústup zápalových zmien a tým aj bolesti. Skracuje sa tak až na polovicu doba hojenia, pracovná neschopnosť a výpadok z tréningu.

Vysoká telesná námaha pri náročných športových výkonoch vedie často k preťažovaniu šliach a svalov a k mikrotraumatom pohybového aparátu. Lieky systémovej enzýmoterapie tu urýchľujú regeneráciu organizmu. Zlepšujú prekrvenie svalov a využitie kyslíku v tkanivách a uľahčujú odbúravanie nežiadúcich metabolitov . Pri preventívnom podávaní znižujú lieky systémovej enzýmoterapie závažnosť prípadných poškodení a zlepšuje ich hojenie. Nie náhodou sa Wobenzym stal štandardnou preventívnou aj liečebnou súčasťou zdravotnej starostlivosti mnohých športovcov. Netrénovaným jedincom tak pomáha zvládnuť následky zvýšenej záťaže.

Wobenzym – pomoc pre Vás po úrazoch a operáciách

Wobenzym je vhodné používať pri liečbe opuchov, krvných podliatin a výronov, pohmoždenín, ale i vykĺbenín a zlomenín. Wobenzym v týchto prípadoch urýchľuje vstrebávanie opuchu a krvných podliatin a skracuje dobu hojenia až o polovicu doby, ktorá by inak bola potrebná. Včasné podávanie Wobenzymu zrýchľuje taktiež ústup zápalových prejavov a bolesti. Skracuje sa tak doba hojenia, pracovná neschopnosť a u športovcov výpadok z tréninku. Pri zranení pritom platí zásada, že čím skôr po úraze sa začne s podáváním Wobenzymu, tým účinnejšie je jeho pôsobenie. Pri zahájení liečby podáváme 3×5 až 3×10 dražé denne, s ústupom ťažkostí môžme znížiť na 3×3 dražé denne.

Účinnosť Wobenzymu potvrdená klinickými štúdiami

Účinnosť Wobenzymu bola overená v desiatkach klinických študií. Mnohé z nich sa týkali ochorení a zdravotných problémov priamo či nepriamo súvisiacich so športovaním. Pre ilustráciu uvádzame jednu takúto štúdiu: Do klinickej štúdie v Nemecku bolo zaradených 44 športovcov s distorziou členkového klbu (vyvrtnutie členku). Štúdia bola dvojito zaslepená a kontrolovaná placebom, zodpovedala vtedy najprísnejším mezinárodným požiadávkam. Liečba trvala 10 dní. V skupine liečenej Wobenzymom (3×10 dražé denne) bol ústup opuchu i bolesti preukázateľne rýchlejší než u kontrolnej skupiny a rýchlejšie sa tiež zlepšila pohyblivosť postihnutého kĺbu.

Výsledky štúdie ukázali, že pri užívaní Wobenzymu sa výpadok z tréningu znížil priemerne o 16 dní na necelých deväť a pol dňa a bol tak skrátený v priemere o viac ako 40 percent. Pracovná neschopnosť sa skrátila dokonca o 61 percent (z priemeru 4,4 dňa na 1,7 dňa).

Wobenzym v pooperačnej liečbe

I každý malý operačný výkon – napr. trhanie zubu – je taktiež “poranením”, na ktoré organizmus reaguje zápalom, opuchom a bolesťou. I tu Wobenzym obmedzuje vznik opuchu a urýchľuje jeho vstrebávanie, podiela sa na zmiernení bolesti a skracuje dobu hojenia. Znižuje taktiež riziko zápalových pooperačných komplikácií, prípadne uľahčuje ich liečenie, pokiaľ k nim došlo. To je dôležité najmä u chorých s poruchami hojenia a tiež u plastických operacií, kde je úspešné a rýchle hojenie zárukou dobrého kozmetického efektu. Podávanie Wobenzymu je možné začať 2 až 3 dni pred operáciou v dávke 3×5 až 3×10 dražé denne s vynechaním v deň operácie. S nástupom plného príjmu potravy ústami je možné pokračovať v tej istej dávke, po odoznení akútneho stavu môžeme dávku znížiť na 3×3 dražé a podávať až do zahojenia.

Účinnosť potvrdená klinickými štúdiami

Významnú úlohu Wobenzymu v operačnej liečbe preukázala dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná študia u 120 pacientov s tzv. krvavou repozíciou zlomenín (operačné napravenie kosti do pôvodnej polohy). K riešeniu takto zložitých zákrokov patrí rýchle a účinné zvládnutie poúrazového opuchu a krvného výronu. Chorí začali užívať Wobenzym v dávke 3×10 dražé päť dní pred operáciou. Po troch dňoch bolo v liečenej skupine vyditeľné zmiernenie opuchu a bolesti.

Dĺžka pobytu v nemocnici 
Wobenzym 17,7 dní 
Placebo 24,1 dní

Užívanie Wobenzymu pred operáciou a v priebehu pooperačných hojení skrátilo v porovnaní s kontrolnou skupinou nevyhnutný pobyt v nemocnici v priemere o sedem dní.

Ako Wobenzym správne užívať?

Nalačno, nikdy s jedlom, najmenej 2 hodiny po poslednom jedle a aspoň 1/2 hodiny pred ďaľším jedlom. Nerozhryzené tablety výdatne zapiť najmenej 200 ml tekutiny (voda, čaj, minerálka). Nesprávne užívanie lieku znižuje jeho vstrebávanie a tým i účinok. Celková denná dávka Wobenzymu sa obyčajne delí do troch alebo dvoch dávok. Príklad: celková denná dávka 12 dražé, možno užívať 3×4 dražé alebo 2×6 dražé.

Štúdie

Účinnosť liekov systémovej enzýmoterapie Wobenzym a Phlogenzym bola overena v desítkách klinických štúdií. Rada z nich sa týkala ochorení a zdravotných problémů priamo či nepriamo souvisejících sa športováním. Pre ilustraci uvádzame aspoň dvě takové štúdie:

Do klinické štúdie v Nemecku bolo zařazeno 44 športovcov s distorzí hlezenního kĺbu (vyvrtnutí kotníku). Štúdie bola dvojito zaslepená a kontrolovaná placebom, odpovídala teda nejpřísnejšiem medzinárodnom požadavkom . Liečba trvala 10 dní. Ve skupině léčené Wobenzymom (3×10 dražé denne ) bol ústup otoku aj bolesti prokazatelne rýchlejší ako u kontrolní skupiny a rýchleji sa tiež zlepšila hybnosť postiženého kĺbu.


Doba výpadku z tréningu

Výsledky štúdie ukázaly, že pri užívanie Wobenzymu bol výpadok z tréningu průměrně zkrácen o viac ako 40 procent. Pracovní neschopnosť sa zkrátila dokonca o 61 procent.

V ďalší štúdii zabývající sa užitím Wobenzymu v liečbe svalového poškodení bolo 16 športovcov (fotbalistov a karatistov ) léčeno Wobenzymom pre akutní svalovej poškodení s intramuskulárním hematomem (vnitrosvalovým krvným výronem) v dávce 3 x 10 dražé. 15 členů kontrolní skupiny bolo léčeno standardním spôsobem za použití mastí s heparinem, protizápalových preparátov a fyzioterapie. Zatímco u fotbalistov bolo najčastejšiem zraněním poškodení kotníku a lýtka, u karatistov převažovala zranění ruky a paže. Už po dvoch dňach bola u Wobenzymom léčených športovcov snížena bolesť a zmenšen otok. Po 7 dňoch bola úplne obnovena funkceschopnosť končatíny a přetrvávala len veľmi malá citlivost na dotek. V kontrolní skupině sa bolesť a otok začali zmenšovať až 7.-9. den liečby. Vzhledem k vysoké účinnosťi a dobré snášenlivosti sa liečba Wobenzymom jevilaako optimální.

Dávkovanie

Poúrazové stavy (narazenie, podvrtnutie, vykĺbenie, zlomeniny) – doporučujeme zahájiť liečbu čo nejdříve po úraze dávkou 3 x 5 až 3 x 10 dražé Wobenzymu denne . Vyšší dávky volíme tam, kde je žádoucí rýchle vstřebání otoku alebo krvnýho výronu či podliatiny. Podle ústupu potiaži (7 – 10 dní) dávku postupne znižujeme na 3 x 3 dražé denne, kterou podáváme až do úplného vymiznutia príznakov. Tato liečba úrazových stavov ale nenahradzuje řádné lekárskej vyšetření a ošetření.