Wobenzym

Gynekologické ochorenia
(ochorenia ženských pohlavných orgánov)

Zápal je najčastejší problém, s ktorým sa ženy objavujú v ordinácii gynekológa. Môžu to byť zápaly vonkajších pohlavných orgánov (pošvy) aj zápaly pohlavných orgánov vnútorných – vajcovodov, vaječníkov a maternice. V poslednej dobe narastá výskyt chronických zápalov so všetkými ich dôsledkami – chronickými bolesťami, zrastami aj neplodnosťou. Kombinácia systémovej enzymoterapie s antibiotikami významne zvyšuje účinnosť liečby týchto zápalov.

Od každodenných problémov po riziko neplodnosti

 • Zápaly maternice, vaječníkov a vajcovodov ohrozujú predovšetkým ženy vo veku od 20 do 35 rokov
 • Ak nie je zápal celkom vyliečený, často sa vracia a môže prejsť do chronického stavu
 • Približne 12% žien trpí po prvom zápale neplodnosťou
 • Hrozba neplodnosti sa výrazne zvyšuje s každým ďalším zápalom

Príčiny gynekologických zápalov

 • Príčinou gynekologických zápalov sú najčastejšie baktérie
 • Stále častejšie (vo viac ako 1/3 prípadov) to sú baktérie typu chlamýdií
 • Hlavne ochorenie chlamýdiami je mimoriadne neústupné a často sa opakuje, alebo pretrváva v chronickej forme
 • Chronický zápal môže byť príčinou neplodnosti

Ako zápaly liečiť?

 • Najlepšie vždy pod dohľadom odborného lekára
 • Hlavným liekom v boji proti baktériám sú antibiotiká
 • Nie vždy je však liečba antibiotikami, hlavne u chlamýdiových infekcií, dostatočne účinná
 • Účinnosť antibiotík je vhodné podporiť používaním Wobenzymu

Wobenzym pomáha pri liečbe zápalov

 • Wobenzym nenahradzuje antibiotickú liečbu, umožňuje však lepší prienik antibiotík do zápalom zasiahnutých tkanív, a tým zvyšuje ich účinnosť
 • Wobenzym výrazne znižuje riziko prechodu zápalov do chronického stavu
 • Pri úporných chlamýdiových infekciách Wobenzym výrazne zvyšuje účinnosť liečby a pravdepodobnosť vyliečenia

Štúdia

56 pacientok s akútnym zápalom vajcovodov a vaječníkov bolo zaradených do dvojito zaslepenej klinickej štúdie, v ktorej bolo 28 pacientok liečených 7 dní antibiotikom spoločne s Wobenzymom. Ďalších 28 pacientok dostávalo k rovnakému antibiotiku placebo. Podávanie Wobenzymu alebo placeba pokračovalo po ukončení antibiotickej liečby ešte ďalšie tri týždne.
Efekt liečby bol hodnotený podľa zlepšenia všeobecných príznakov zápalu (teploty, sedimentácie, zmien v krvnom obraze) a podľa zlepšenia príznakov gynekologického zápalu (výtok, bolesť a zdureniny v oblasti vajcovodov a vaječníkov pri vyšetrení pohmatom).
Pri liečbe kombináciou antibiotika a Wobenzymu bolo zaznamenané u významne vyššieho percenta pacientok zlepšenie všetkých jednotlivo sledovaných ukazovateľov zápalu aj súhrnného hodnotenia týchto ukazovateľov (tzv. sumárne skóre).

Ďalšia klinická štúdia
Jedna skupina mužov aj žien so zápalmi močových ciest či pohlavných orgánov vyvolanými chlamýdiami bola liečená antibiotikami, druhá skupina s rovnakým ochorením dostávala k antibiotikám aj Wobenzym.

Záver štúdie: V skupine pacientov liečených antibiotikami bolo vyliečených 61,4% osôb, zatiaľ čo v skupine, ktorej boli podávané antibiotiká s podporou Wobenzymu, sa podiel vyliečených zvýšil na 92,3%. Čo je zvlášť významné, u žiadneho z pacientov vyliečených antibiotikami s podporou Wobenzymu nedošlo v priebehu troch mesiacov k opakovaniu zápalov.